بانک ملت به مجمع می‌نشیند
روز 23 بهمن ماه 1401

بانک ملت به مجمع می‌نشیند

اخبار پولی مالی_ مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت با دستور کار افزایش سرمایه در ساعت ۸ صبح روز ۲۳ بهمن سال جاری برگزار می شود.