بیمه ما ۱۰ هزار میلیارد ریالی شد
با افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندخته:

بیمه ما ۱۰ هزار میلیارد ریالی شد

اخبار پولی مالی- مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه "ما" (سهامی عام)، با افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای و تصویب اساسنامه جدید موافقت کرد.