آمادگی بیمه رازی جهت جبران خسارت حادثه مترو
مدیرعامل بیمه رازی اعلام کرد؛

آمادگی بیمه رازی جهت جبران خسارت حادثه مترو

اخبار پولی مالی_ از لحظات اول وقوع این حادثه کارشناسان و مدیران بیمه رازی در محل حادثه حضور داشته و بلافاصله اقدامات فوری در جهت درمان مصدومین را با مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه رازی جهت بستری و درمان به عمل آوردند.