فعالیت واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با ساختار جدید
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی خبر داد:

فعالیت واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با ساختار جدید

اخبار پولی مالی_ مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد ساختار جدید واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در دوره تحول آفرینی سازمان خبر داد و گفت: مبارزه با فرار مالیاتی، مطالبه همه ارکان نظام است و ایجاد تشکیلات جدید واحدهای مذکور در راستای بهبود کیفیت فرآیند مبارزه با فرار مالیاتی است.