آمار جدیدچک‌های مبادله‌شده منتشر شد
نسبت چک برگشتی زیر ۱۰درصدماند

آمار جدیدچک‌های مبادله‌شده منتشر شد

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی آمار چک های مبادله شده در تیرماه را بالاخره با تاخیر منتشر کرد که نشان می دهد در تیر ماه امسال، نسبت تعداد چک های برگشتی به چک های مبادله شده برابر با ۹.۱ درصد است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400