سیاست راهبردی بانک مرکزی ایران قطع رابطه با دلار در مبادلات ارزی و تجاری است
رئیس کل بانک مرکزی:

سیاست راهبردی بانک مرکزی ایران قطع رابطه با دلار در مبادلات ارزی و تجاری است

اخبار پولی مالی_ رئیس کل بانک مرکزی در دیدار هیئت تجاری و صنعتی عمان تأکید کرد سیاست راهبردی بانک مرکزی ایران قطع رابطه با دلار در مبادلات ارزی و تجاری است و برای این راهبرد نیز دلایل متقنی داریم.