افزایش درآمدهای مالیاتی باوجود کاهش ۵درصدی نرخ مالیات شرکت‌ها
رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

افزایش درآمدهای مالیاتی باوجود کاهش ۵درصدی نرخ مالیات شرکت‌ها

اخبار پولی مالی_ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت که با وجود کاهش 5 درصدی نرخ مالیات شرکت های تولیدی در سال 1401، شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم که علت اصلی این امر، تمرکز ویژه سازمان بر مبارزه با فرار مالیاتی است.