افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند
وزیر اقتصاد در جمع مدیران سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد :

افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با مالیات ستانی هوشمند

اخبار پولی مالی-تلاش کنیم در چهار سال پیش رو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۵۰ درصد رشد دهیم و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق " مالیات ستانی هوشمند و عادلانه" تحقق یابد.