رویکرد سازمان مالیاتی کشور کاهش فشار بر تولید است
رئیس سازمان:

رویکرد سازمان مالیاتی کشور کاهش فشار بر تولید است

اخبار پولی مالی_ تکالیف بسیار مهم و سنگینی بر عهده نظام مالیاتی کشور است و این سازمان درصدد است با ایجاد یک درآمد پایدار و غیر تورمی برای مدیریت بخش‌های مختلف کشور بتواند مسیری را برای اداره امور فراهم کند تا بتوان از این طریق از وضعیت فعلی اقتصادی عبور کرد.