توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی با هوشمندسازی

توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی با هوشمندسازی

اخبار پولی مالی_ رویکردها و برنامه ریزی های تحولی دولت مبتنی بر هوشمندسازی، خدمات الکترونیکی را در جهت تسهیل و تسریع در فرایندهای رسیدگی و برای کاهش مراجعه مردمی به ادارات امور مالیاتی توسعه داد.