گرفتن مالیات، خفت گیری نیست
سید مهدی شیرمردی

گرفتن مالیات، خفت گیری نیست

اخبار پولی مالی- گرفتن مالیات خفت گیری نیست، بلکه عدالت و تحول به سوی نظام مالیاتی مطلوب شروع شده و دولت سیزدهم خود را پاسخگو می داند .