فولاد مبارکه به غنای نمایشگاه متالکس می افزاید
مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی متالکس؛

فولاد مبارکه به غنای نمایشگاه متالکس می افزاید

اخبار پولی مالی-مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی متالکس با اشاره به اینکه فولاد مبارکه به غنای نمایشگاه متالکس می افزاید، گفت: تکنولوژی و بومی سازی از ارکان اساسی برگزاری سیزدهمین دوره نمایشگاه متالکس در اصفهان است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400