جزئیات دستورخاندوزی به رئیس کل بانک مرکزی درباره ابربدهکاران
هرسه ماه لیست را منتشر کنید؛

جزئیات دستورخاندوزی به رئیس کل بانک مرکزی درباره ابربدهکاران

اخبار پولی مالی- وزیر اقتصاد از رئیس کل بانک مرکزی خواسته موسسات اعتباری مکلف شوند هرسه ماه فهرست ابربدهکاران وهمچنین آخرین اقدامات برای وصول مطالبات را در پایگاه اطلاع رسانی خود به اطلاع عموم برسانند.