درخواست  بانک شدن موسسه ملل در دستور کار بانک مرکزی
تاکنون مجوزی برای ارتقای موسسه اعتباری ملل صادر نشده

درخواست بانک شدن موسسه ملل در دستور کار بانک مرکزی

اخبار پولی مالی- بانک مرکزی تاکنون مجوزی مبنی بر ارتقاء مؤسسه اعتباری غيربانكی ملل به بانک صادر نکرده و صرفا با رسیدگی به درخواست این مؤسسه برای ارتقا موافقت کرده است.