سازوکار اعتبارسنجی مؤسسات بیمه
مدیرعامل بیمه تعاون عنوان کرد:

سازوکار اعتبارسنجی مؤسسات بیمه

اخبار پولی مالی_ امروز بیش از هر اخبار دیگری بیمه تعاون را در سرتیتر اخبار اعتبارسنجی مؤسسات داخلی و خارجی می‌بینیم؛ سنگ‌ محک‌هایی که هر کدام در زمینه‌های مختلف، بیمه تعاون را به آزمون می‌گیرند. آنچه بیش از خبر افتخارات کسب‌شده به چشم می‌خورد، پیش‌دستی شرکت در قرار دادن خود در سنگ محک‌های مختلف است؛ نوعی خوداظهاری بی‌محابا، بدون ترس از قضاوت‌ها.