فهرست اقلام لوازم توانبخشی معاف از مالیات بر ارزش افزوده

فهرست اقلام لوازم توانبخشی معاف از مالیات بر ارزش افزوده

اخبار پولی مالی_ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، فهرست مصادیق اقلام لوازم توانبخشی معاف از مالیات بر ارزش افزوده پیرامون موضوع جزء 15 بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.