نقش اساسی بانک ها در تامین مالی کشور
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران اعلام کرد:

نقش اساسی بانک ها در تامین مالی کشور

اخبار پولی مالی- وظایف نظام بانکی، صرف بر اعطای تسهیلات و میزان اعتبار تخصیص داده شده نمی تواند راهگشای مشکلات باشد؛ تسهیلات به بخش اقتصادی باید موجبات تغییر، تحول و توسعه آن بخش را فراهم کند.
کارآفرین، گواهینامه ISO 10015:2019 گرفت
از سوی نماینده رسمی شرکت NIKE CERTکانادا:

کارآفرین، گواهینامه ISO 10015:2019 گرفت

اخبار پولی مالی- با پیاده سازی نظام جامع مدیریت شایستگی و توسعه افراد (فرایند آموزش ) منطبق بر آخرین استانداردها، بانک کارآفرین موفق شد گواهینامه ISO 10015-2019 را اخذ کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400