نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند
رئیس کل بیمه مرکزی:

نمایندگان مجلس قانون بیمه را زیاد دستکاری نکنند

اخبار پولی مالی- بیمه یک فضای توأم با اطمینان و آرامش برای پایه گذاری فعالیت اقتصادی را فراهم می‌کند، اینکه در برخی از حوزه‌ها بیش از یک‌هزار برابر تعهد مالی توسط بیمه متقبل می‌شود.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی