ناترازی بانک ها حاصل تسهیلات تکلیفی است
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی:

ناترازی بانک ها حاصل تسهیلات تکلیفی است

اخبار پولی مالی- ما معتقدیم بانک مرکزی و بانک‌ها با ید استقلال داشته باشند و کسی در امور آنها دخالت نکند و این ایده ال است و شدنی نیست و واقعیت کشور ما چیز دیگری است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه سرمد بیمه سرمد بیمه دی بانک ملی