سرمایه انسانی چابک و مجهز به فن آوری روز زمینه ساز رشد صنعت بیمه است
رئیس کل بیمه مرکزی در آیین رونمایی از اپلیکیشن بنو:

سرمایه انسانی چابک و مجهز به فن آوری روز زمینه ساز رشد صنعت بیمه است

اخبار پولی مالی- شتابدهنده ها و اپلیکیشن ها، رقیب شبکه فروش نیستند و تمامی کارگزاران و نمایندگان بیمه باید خود را به ابزارهای نوین و فناوری های روز مجهز کنند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی