واریز کلیه وجوه گندم توسط بانک کشاورزی
تا نیمه شهریورماه سال جاری صورت گرفت:

واریز کلیه وجوه گندم توسط بانک کشاورزی

اخبار پولی مالی- با عاملیت بانک کشاورزی بیش از 228 هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم تا نیمه شهریورماه سال جاری به حساب کشاورزان واریز و با پرداخت این مبلغ 99.9 درصد از مطالبات گندمکاران تسویه شد.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بیمه آسیا

بنر بیمه دی 24061400