تسهیلات مانا پلی بین تسهیلات ارزی و ریالی است
غضنفری در آیین امضای اولین قرارداد تسهیلات مانایی:

تسهیلات مانا پلی بین تسهیلات ارزی و ریالی است

اخبار پولی مالی_ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه مأموریت اصلی صندوق توسعه ملی پشتیبانی توسعه در کشور است، گفت: تسهیلات مانا پلی بین تسهیلات ارزی و ریالی است که در یک سو ارز و در سوی دیگر آن ریال قرار دارد به طوری که محاسباتش ارزی اما مبادلات آن ریالی است.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز