عرضه نشدن اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه
از ابتدای مهرماه صورت گرفت:

عرضه نشدن اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه

اخبار پولی مالی- از انتهای شهریورماه تا کنون دولت حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته است و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بانک دی بانک دی