فولاد جهان و ابرچالش‌های تولید فولاد ایران
علی امرائی

فولاد جهان و ابرچالش‌های تولید فولاد ایران

اخبار پولی مالی-در حال حاضر فولاد به عنوان یک صنعت پیشرو در ارزیابی شاخص‌های توسعه مورد توجه است و در کنار نفت و پتروشیمی ‌به عنوان سه‌گانه ارزآور و اشتغال‌زا مطرح می‌شود. این صنعت تاثیر مهمی ‌در میزان تولید ناخالص داخلی کشورها دارد و به خاطر برخورداری از ماهیت استراتژیک به عنوان اهرم فشار در مناقشات بین‌المللی نقش جدی ایفا می‌کند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز بیمه دی