نگاه ما به طرح‌های تولیدی باید نگاهی توسعه‌ای و مبتنی بر اهداف بلندمدت باشد
عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانك صنعت و معدن:

نگاه ما به طرح‌های تولیدی باید نگاهی توسعه‌ای و مبتنی بر اهداف بلندمدت باشد

اخبار پولی مالی_ حسین عسکری گفت: همکاران باید نگاه خود به واحدهای تولیدی و صنعتی را تغییر دهند باید نگاه ما توسعه ای باشد و ماهیت وجودی بانک صنعت و معدن همین است که در تامین مالی و اجرای طرح های تولیدی اهداف توسعه ای و بلند مدت را مد نظر داشته باشیم.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز