چتر بیمه رازی بر سر زوج‌های خوزستانی
در قالب طرح بیمه مهر زندگی صورت گرفت:

چتر بیمه رازی بر سر زوج‌های خوزستانی

اخبار پولی مالی- ۱۴ زوج خوزستانی در روزهای ابتدایی زندگی مشترک خود تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه‌گذاری قرار گرفتند.