اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث در «بیمه حافظ»
در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت گرفت؛

اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث در «بیمه حافظ»

اخبار پولی مالی_ طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه زمینی بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه در بیمه حافظ آغاز شد.