طرح اعتباری «نیکان ملی»،راهی بازار شد
برای تامین نیازهای ضروری:

طرح اعتباری «نیکان ملی»،راهی بازار شد

اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران که همواره کمک رسان عموم مردم جامعه برای رفع نیازهای ضروری بوده، این بار طرح اعتباری «نیکان ملی» را به مشتریان معرفی کرد.