اجرای طرح آرسام بیمه آرمان

اجرای طرح آرسام بیمه آرمان

اخبار پولی مالی_ برای اولین بار در بیمه آرمان، طرح آرسام که شامل بیمه نامه های مسئولیت هیئت مدیره در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و آسانسور می باشد، اجرا می گردد.