امکان انبوه سازی مسکن در طرح‌ مولدسازی
وزیر اقتصاد خبر داد:

امکان انبوه سازی مسکن در طرح‌ مولدسازی

اخبار پولی مالی_ وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه طرح مولدسازی باعث کاهش قیمت املاک می‌شود، عنوان کرد که بسیاری از پیمان‌کاران به دنبال اراضی می گردند و می توانند به جای فشار قیمتی روی املاک موجود، از طرح مولدسازی استفاده کنند، می‌توانند انبوه سازی مسکن یا فعالیت اداری تجاری انجام دهند. این طرح به تعدیل قیمت کمک می کند.