ضوابط تشکیل و فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت بیمه
از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شد:

ضوابط تشکیل و فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت بیمه

اخبار پولی مالی_ هیئت عامل بیمه مرکزی «ضوابط تشکیل و فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه» پیشنهادی اداره کل نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور استانها و اصلاحی کمیته را تصویب و به شرکت های بیمه ابلاغ کرد.