مراقب ضمانتنامه های جعلی باشید
هشدار:

مراقب ضمانتنامه های جعلی باشید

اخبار پولی مالی-بانک ملی ایران نسبت به سودجویی برخی افراد برای استفاده از برند بانک ملی ایران و ارایه ضمانتنامه های نامعتبر در قبال جذب سپرده های مشتریان هشدار داد.