رشد ۲۶۸ و ۲۵۳ درصدی مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانتنامه‌های صادره پست بانک

رشد ۲۶۸ و ۲۵۳ درصدی مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانتنامه‌های صادره پست بانک

اخبار پولی مالی_ اداره کل اعتبارات پست بانک ایران در تازه ترین آمار خود، از رشد ۲۶۸ درصدی و ۲۵۳ درصدی مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانتنامه‌های صادره بانک تا پایان آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

رشد ۲۷۱درصدی مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های صادره پست بانک
تا پایان مهرماه سال جاری

رشد ۲۷۱درصدی مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های صادره پست بانک

اخبار پولی مالی_ اداره کل اعتبارات پست بانک ایران از رشد 271 درصدی مبالغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌های صادره بانک تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

اینترنت بانک رفاه بانک صادرات بیمه دی
تولید سبز