نقش بانک ها با ورود بازیگران جدید به صنعت پرداخت برجسته می شود
معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین:

نقش بانک ها با ورود بازیگران جدید به صنعت پرداخت برجسته می شود

اخبار پولی مالی_ با ورود بازیگران جدید در عرصه صنعت پرداخت و ترغیب سرمایه گذاران از طریق مدل های مختلف کسب‌ وکار، در آینده اقتصاد دیجیتال، این بانک‌ها هستند که کار را در دست خواهند گرفت و برجسته خواهد شد.