پتروشیمی پارس پاکسازی سواحل خلیج نایبند را محقق کرد
در عمل به مسئولیت های اجتماعی، توسط یک واحد صنعتی؛

پتروشیمی پارس پاکسازی سواحل خلیج نایبند را محقق کرد

اخبار پولی مالی_در حالیکه صنایع نفت و پتروشیمی همواره برای محیط زیست یک مخاطره محسوب می شدند و آلودگی حاصله از فعالیت های این صنایع، بخصوص در مناطق ساحلی، اجرای مسئولیت های اجتماعی  را برای فعالان این عرصه اجتناب پذیر تر می کند، شرکت پتروشیمی پارس به استقبال حفاظت و صیانت از محیط زیست ساحلی می رود.