پارادوکس بانکداری ایرانی ، تولید ثروت یا محیط زیست
جاوید شیرازی :

پارادوکس بانکداری ایرانی ، تولید ثروت یا محیط زیست

اخبار پولی مالی-بانکها باید از تامین مالی بخش انرژی و صنایع وابسته به آن به نفع سلامت اجتماعی و محیط زیست سالمتر دست بکشند و یا برای تولید ثروت، رشد اقتصادی، حفظ و گسترش اشتغال و بزرگتر کردن کیک تولید ناخالص داخلی به سرمایه گذاری در بخش نفت کربن پایه و صنایع انرژی بر و البته آلوده کننده ادامه دهند.