استانداردسازی در صنعت خودرو با AUTOSAR

استانداردسازی در صنعت خودرو با AUTOSAR

اخبار پولی مالی-AUTOSAR به سازمان تنظیم استاندارد بین‌‌المللی اطلاق می‌‍‌شود که در آنتولید-کنندگان خودرو، تامین‌کنندگان، ارائه دهنده‌های خدمات و شرکت‌‌‌های فناوری اطلاعات با همفکری و همکارییکدیگر استاندارد‌های نرم‌افزار نصب‌شده در اکثر خودروها را تعیین می‌کنند.