صنعت بیمه در عصر جدید
علی صلاحی نژاد

صنعت بیمه در عصر جدید

اخبار پولی مالی- نام گذاری هر سال توسط رهبر انقلاب اسلامی بیش از سه دهه سابقه دارد که براساس تعیین راهبردهای کشور با واقعیت¬های موجود است گرچه می¬توان به عنوان یک عامل وحدت آفرین در کشور نیز تلقی ¬شود.