صنعت بیمه نیازمند هم افزایی در ایجاد یک زیرساخت فناوری مشترک است
رئیس کل بیمه مرکزی:

صنعت بیمه نیازمند هم افزایی در ایجاد یک زیرساخت فناوری مشترک است

اخبار پولی مالی_ صنعت بیمه در بخش توسعه زیرساخت های فناوری خوب اقدام کرده اند اما باید شرکت های بیمه با یک هم افزایی نسبت به ایجاد یک زیرساخت فناوری مشترک اقدام کنند تا توان فناوری صنعت بیمه تقویت شود و شاهد درز اطلاعات از صنعت نباشیم.