صنعت بیمه همچنان امانتدار مردم خواهد بود
در پی شبهه افکنی برخی کانال های خبری مبنی بر هک اطلاعات مهم بیمه ای

صنعت بیمه همچنان امانتدار مردم خواهد بود

اخبار پولی مالی_ امنیت سایبری نهادناظر صنعت بیمه در حد استانداردهای موجود است و شبهه افکنی های اخیر دلایل غیر تخصصی دارد.