” شمسایی ” به عضو یت هیات مدیره بیمه ما درآمد
از میان نامزدهای مورد تایید بیمه مرکزی:

” شمسایی ” به عضو یت هیات مدیره بیمه ما درآمد

اخبار پولی مالی-شمسایی زفرقندی که پیش تر سابقه مدیریت در شرکت بیمه ما را در کارنامه کاری خود دارد به عضویت هیات مدیره این شرکت بیمه خصوصی درآمد.