توسعه طرح‌های عمرانی/ تولیدی و ایجاد شغل با گسترش صندوق پروژها و شرکت پروژها
مدیرعامل سبدگردان داریوش مطرح کرد:

توسعه طرح‌های عمرانی/ تولیدی و ایجاد شغل با گسترش صندوق پروژها و شرکت پروژها

اخبار پولی مالی_ نقدینگی که در این صندوق پروژه‌ها و شرکت‌پروژه‌ها تزریق می‌شود در راستای توسعه طرح‌های عمرانی _ تولیدی و ایجاد شغل بهره گرفته شده و در نهایت با تکمیل پروژه یک مازاد ارزش قابل نقدی برای سرمایه‌گذاران به دست می‌آید.