اعتبار دفترچه بیمه سلامت چهارده میلیون بیمه شده تمدید شد
معاون اداره کل سامانه ها و روش های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت :

اعتبار دفترچه بیمه سلامت چهارده میلیون بیمه شده تمدید شد

اخبار پولی مالی- تمدید اعتبار دفترچه بیمه سلامت برای حدود 14 میلیون نفر از بیمه شدگان صندوق سلامت همگانی و صندوق روستائیان تا پایان آذرماه انجام شده و این افراد نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان برای تمدید دفترچه (اعتبار بیمه ای) خود ندارند.
اینترنت بانک رفاه بیمه البرز موسسه ملل موسسه ملل بانک کرآفرین بانک سینا

بنر بیمه دی 24061400