پرداخت خسارت بیش‌از ۱۴هزار نفر افراد واجد شرایط توسط صندوق خسارت های بدنی
طی هشت ماهه امسال رخ داد؛

پرداخت خسارت بیش‌از ۱۴هزار نفر افراد واجد شرایط توسط صندوق خسارت های بدنی

اخبار پولی مالی_ بر اساس گزارش صندوق تامین خسارت های بدنی، در هشت ماهه سال 1401 خسارت ١٤ هزار و ٣٤٠ نفر، مجموعا با مبلغ بیش از ١٨ هزار و ٤١٦ میلیارد ریال به خسارت دیدگان مذکور پرداخت شده است.