نظارت و تمرکز زدایی؛ رویکرد جدید صندوق تامین خسارت‌های بدنی
۳۱ سفر استانی مدیران ارشد صندوق تامین خسارت‌های بدنی در ۱۷ ماه

نظارت و تمرکز زدایی؛ رویکرد جدید صندوق تامین خسارت‌های بدنی

اخبار پولی مالی- نظارت مستقیم، کلیدواژه‌ای مهم که صندوق تامین خسارت‌های بدنی در دوران مدیریت مهدی قمصریان برای خود تعریف کرده است. ماحصل این هدف‌‌گذاری 31 سفر استانی مدیران ارشد صندوق تامین ‌خسارت‌های بدنی در مدت ۱۷ ماه با هدف نظارت میدانی بر عملکرد شعب و توسعه ارتباطات و تعاملات کشوری است.