تأکید بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم در دیدار رئیس کل دادگستری اردبیل با مدیرعامل صندوق خسارتهای بدنی

تأکید بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم در دیدار رئیس کل دادگستری اردبیل با مدیرعامل صندوق خسارتهای بدنی

اخبار پولی مالی_ رئیس کل دادگستری استان در این دیدار ضمن تشریح و تبیین اهمیت صندوق در جبران خسارت های ناشی از حوادث و تصادفات گفت که یکی از مهمترین رویکرد های دستگاه قضایی استان اقدام بر اساس سند تحول قضایی است و آنچه در این سند بر آن تأکید شده است توجه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم در حوزه های مختلف است که تحقق این امر مستلزم همکاری و هماهنگی بیش از پیش مسئولان می باشد.