ایجاد کارگروه مشترک بین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی

ایجاد کارگروه مشترک بین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی

اخبار پولی مالی_ کارگروه مشترک بین معاونت علمی ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی ایجاد می شود. یک درصد برتر شرکت‌های دانش بنیان که به توسعه خوبی رسیده‌اند، می‌توانند مخاطب‌های خوب و طرح‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی باشند.