صندوق توسعه ملی موتور پیشران حوزه توسعه کشور در سرمایه‌گذاری
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس عنوان کرد:

صندوق توسعه ملی موتور پیشران حوزه توسعه کشور در سرمایه‌گذاری

اخبار پولی مالی_ صندوق توسعه ملی می‌تواند در بحث سرمایه‌گذاری به عنوان موتور پیشران حوزه توسعه کشور عمل کند، باید از سرمایه صندوق برای سرمایه‌گذاری یا ایجاد درآمد جدید استفاده کرد.