پیش بینی فردای کشورهای نفتی در عصر گذار
مقاله:

پیش بینی فردای کشورهای نفتی در عصر گذار

اخبار پولی مالی-پیش بینی فردای کشورهای نفتی در عصر گذاراخبار مالی - حذف هیدروکربن اثرات قابل توجهی بر کشورهای تولیدکننده نفت، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی خواهد داشت. در حالی که چالش های جدی پیش رو وجود دارد، بسیاری از کشورها این ظرفیت را دارند که با متنوع سازی اقتصاد خود به آینده ای با کربن پایین برسند.

سرمایه ملی، پول توجیبی دولت و دولت‌ها نیست
علیرضا کنگرلو:

سرمایه ملی، پول توجیبی دولت و دولت‌ها نیست

اخبار پولی مالی_ مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی در یادداشتی با اشاره به عدم تحقق کامل گام دوم اساسنامۀ صندوق توسعه ملی مبنی هدایت سرمایه‌ها به طرح‌های سودآور و ارزش‌آفرین، گفت: منابعی که صرف هزینه‌های جاری شد؛ بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تحقق اهداف اساسنامه‌ای صندوق توسعه ملی به‌ شمار رفته و اصلاح آن، کلیدواژه تحقق یک صندوق بین‌نسلی است: «سرمایه ملی، پول توجیبی دولت و دولت‌ها نیست».