بنگاه‌داری برای صندوق توسعه ملی «سم مهلک» است
رئیس هیأت عامل صندوق:

بنگاه‌داری برای صندوق توسعه ملی «سم مهلک» است

اخبار پولی مالی_ پایش اخبار و رویدادهای صندوق توسعه ملی طی هفته‌های گذشته حول موضوع وصول مطالبات از بانک‌های تجارت و ملت، دو سویه‌ی کاملا متفاوت داشته است؛ برخی رسانه‌ها خبر از «افزایش چشمگیر وصول مطالبات صندوق» داده و آن را نیک تعبیر می‌کنند و برخی دیگر از عبارت «تملک بانک‌های ورشکسته» یاد کرده و آن را آفتی هم برای بانک‌ها و هم برای صندوق توسعه ملی قلمداد می‌کنند.